De perfecte look voor huwelijk, fotoshoot, mode en commerciele opdrachten

Disclaimer

Algemene voorwaarden van GillesVanthoormakeupartist.com
 

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen GillesVanthoor Make-up Artist en haar cliënten en/of opdrachtgevers.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren van een dienst van GillesVanthoor Make up Artist
1.4. Van de opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan GillesVanthoor Make up Artist door te geven.

2. Reiskostenvergoeding

2.1 De door GillesVanthoor gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op de wettelijke kilometervergoeding.

3. Boekingen

3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van GillesVanthoor aanvaardt.
3.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van GillesVanthoor alvorens een boeking te doen.

4. Annulering en wijziging

4.1. Annulatie boeking van een event, shoot, dagmake-up en avondmake-up moet minimum 48u vooraf aangekondigd zijn. Indien dit niet gebeurt wordt een vergoeding van 50% van de totale opdracht aangerekend.  

4.2. Bruidsmake-up moet minimum 30 dagen voor de effectieve trouwdatum geannuleerd worden. 

 • Bij annulering bruidsmake-up vanaf de 29ste dag tot de 3de dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht.

 • Bij annulering vanaf de 3de dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.


5. Betaling

5.1. TGillesVanthoor vermeldt alle prijzen zichtbaar op de website.

5.2. GillesVanthoor ontvangt een betaling onmiddellijk cash of via overschrijving (betaling binnen de 15 dagen na datum boeking).

5.3. GillesVanthoor verzend (uitsluitend per e-mail) een factuur na bewezen diensten, met de vermelding binnen de 15 dagen te betalen na factuurdatum.

5.4. Bij niet betaling binnen die betaaltermijn zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR. Daarenboven zullen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij niet-volledige betaling conventionele verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 8 %  op jaarbasis.

6. Aansprakelijkheid
6.1.  GillesVanthoor Make up Artist  is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
6.2. GillesVanthoor Make up Artist  sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van GillesVanthoor Make up Artist.

6.3. Met het leveren van haar diensten aanvaardt GillesVanthoor Make up Artist  een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door GillesVanthoor Make up Artist geleverde diensten, workshops de uiterste zorg wordt betracht, kan GillesVanthoor Make up Artist  de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. GillesVanthoor Make up Artist  is op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

6.4. Gevolgen van schade door aangekochte goederen gebruikt door GillesVanthoor Make up Artist zijn ter aansprakelijkheid van de fabrikant van de goederen.

7. Beschadiging en/of diefstal
7.1. GillesVanthoor Make up Artist  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.
7.2. GillesVanthoor Make up Artist  meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Privacy 

GillesVanthoor Make up Artist  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw persoonsgegevens, dus ook het beeldmateriaal waar u opstaat, worden door GillesVanthoor Make up Artist verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Publiciteit. Het beeldmateriaal zal gebruikt worden voor communicatie, de website en sociale media. 

 • Het opmaken van een klantenbestand.

GillesVanthoor Make up Artist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden bewaart tot 2 jaar na de effectieve samenwerking. Het beeldmateriaal wordt bewaard tot zolang dit nuttig is voor de website en sociale media. 

Ik heb passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens GillesVanthoor Make up Artist van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen (mijn laptop is dus vergrendeld);

 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens op een harde schijf (die ligt thuis achter slot). 


U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.   

GillesVanthoor Make up Artist kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Gille Vanthoor Make-up artist

 • Bridal make-up
 • Day make-up
 • Evening make-up
 • Photoshoots 
 • Film & Tv make-up

TERUGBELSERVICE

Vul uw naam en telefoonnummer in, en wij bellen u z.s.m. terug

Direct contact opnemen?

VOLG ONS

Volg ons op Facebook of bekijk onze instagram pagina